Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Nauczanie zdalne LO dla Dorosłych

zdalnie

Zajęcia odbędą się zgodnie z planem lekcji.

Każdy nauczyciel wyślę do Państwa na emaila wiadomość z informacją w  jaki sposób odbędą się zajęcia.

 

Bezpłatne szkolenia dla pracujących

bezpłatne szkolenia małe                                                  PRACODAWCO!

  Chcesz podwyższyć lub zmienić kwalifikacje swoich pracowników, zgłoś się do projektu.

                                                 Szkolenia sa bezpłatne!

   Proponujemy szkolenia w zakresie:

- kosmetycznym

- stylizacji paznokci

- budowlanym

- elektrycznym – SEP

- księgowości komputerowej

                                                                                   - kadrowo – płacowej

                                                                                   - administracyjno-biurowej

 

TY DECYDUJESZ I WYBIERASZ

 

Informacje i zapisy:

mailowy: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

telefoniczny: 87 4272023, lub  605 545 327

osobisty: OKZ Węgorzewo ul. B.Prusa 8


 

Bezpłatne szkolenia dla pracujących i bezrobotnych...

Propozycja bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących:

 • Sprzedawca – magazynier z obsługą wózków jezdniowychbezpłatne szkolenia małe
 • Kadry i płace z językiem angielskim
 • Pracownik administracyjno – biurowy z językiem angielskim
 • Barman – barista
 • Pracownik robót wykończeniowych
 • Kasy fiskalne
 • Kelner/ kelnerka
 • Opiekun osób starczych i niepełnosprawnych z obsługą autoklawu
 • Prowadzenie sklepu internetowego
 • Florysta
 • Wizaż i stylizacja paznokci

PRACA

ZATRUDNIMY WYKŁADOWCĘ Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NA KURSIE "KIEROWCA OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO".

 

Kontakt

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie

DOTACJE NA START - III Edycja

Dotacje IIIed wizualizacja Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie

w okresie 01.03.2020 – 31.07.2022
realizuje projekt:

"Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej
III edycja"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników projektu

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap - indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (1h/osobę)

2. Wsparcie szkoleniowe dla 70 os:

- grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (5grup*śr.14osób*30h)

- indywidualne szkolenie specjalistyczne w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji wraz z  biznesplanem i innymi załącznikami oraz Wniosku o przyznanie finans owego wsparcia pomostowego (3h/osobę)

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł netto dla 62 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł netto dla 62 osób przez okres 12 m-cy.

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 47 osób niepracujących i 23 osób pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki lub piski do końca VII 2022r., prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 62 z nich.

Projekt skierowany jest do 70 osób (35 kobiet i 35 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski tj. 28 os.bezrobotnych, 19 os.biernych zaw., 23 os.pracujące, w tym:
- 23 osoby bezrobotne i 19 osób biernych zawodowo, w wieku 30lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają jeden z poniższych warunków:

 •  są po 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  są osobami z niepełnosprawnościami,
 •  są długotrwale bezrobotne,
 •  są osobami o niskich kwalifikacjach,

-5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach

-23 osoby pracujące wieku 30lat i więcej tj.:

 • osoby pracujące, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600,00zł) w miesiącu poprzedzajacym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowie/ umowach krótkoterminowych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Wartość projektu ogółem wynosi 2 527 061,75 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 2 148 002,48 zł.

REKRUTACJA:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają więcej niż 30lat, zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. warmińsko - mazurskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkują powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, w tym:

- 23 osoby bezrobotne i 19 osób biernych zawodowo, w wieku 30lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają jeden z poniższych warunków:

 •  są po 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  są osobami z niepełnosprawnościami,
 •  są długotrwale bezrobotne,
 •  są osobami o niskich kwalifikacjach,

-5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach

-23 osoby pracujące wieku 30lat i więcej tj.:

 • osoby pracujące, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600,00zł) w miesiącu poprzedzajacym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowie/ umowach krótkoterminowych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dotacji?

Przede wszystkim przed zapisaniem się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Następnie należy złożyć odpowiedni Formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ REKRUTACYJNY Z OŚWIADCZENIAMI

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny), za pośrednictwem kuriera/poczty, mailem:

 

w jednym z Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek - piątek : 8:00 - 16:00

 

Węgorzewo – ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo, Tel. 87 427-20-23, mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

 

Szkolenia dla osób powyżej 30 roku życia

KwalifikacjeWM20 zdjęcie z logoStraciłeś właśnie pracę
lub zamknąłeś działalność gospodarczą?

A może chcesz podnieść kwalifikacje,
aby polepszyć swoją sytuację w firmie?

Dla nas nie ważny jest powód.
Najważniejsze są chęci do pracy
i podnoszenia kwalifikacji.

 

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które:

 1. zamieszkują subregion ełcki, tj. z powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego
 2. mają ukończony 30 rok życia
 3. należą do jednej z następujących grup:
  1. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • osoby długotrwale bezrobotne
   • powyżej 50 roku życia
   • kobiety
   • osoby o niskich kwalifikacjach
   • osoby niepełnosprawne
  2. osoby pracujące spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Co oferujemy w ramach udziału w projekcie?

Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie psychologiczno-doradcze
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Bezpłatne szkolenia zawodowe (obecnie realizowane w formie zdalnej)
 4. 3-miesieczne staże u lokalnych pracodawców dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo

Uwaga: W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz wprowadzeniem stanu epidemii, w chwili obecnej wszystkie spotkania z doradcą oraz szkolenia zawodowe odbywać się będą w sposób zdalny, tj. poprzez organizację konferencji internetowych. O możliwości prowadzenia wsparcia bezpośrednio w naszym Ośrodku, poinformujemy niezwłocznie.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziane jest:

 • Stypendium stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe8,84 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • ubezpieczenie NNW

W momencie realizacji szkoleń stacjonarnie, uczestnicy będą mogli starać się o zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z bezpłatnych szkoleń?

Przede wszystkim przed zapisaniem się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Następnie należy złożyć odpowiedni Formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BEZROBOTNI/BIERNI ZAWODOWO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACUJĄCY

Dodatkowo do formularzy należy dołączyć:

 1. osoby bezrobotne/bierne zawodowo:
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy,
  • oświadczenie uczestnika o statusie osoby długotrwale bezrobotnej - jeśli dotyczy,
  • kserokopię dokumentów potwierdzających niskie kwalifikacje -jeśli dotyczy
 2. osoby pracujące:

Na chwilę obecną ww. dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną
 • e-mailem (skan)
 • poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku Ośrodka
 • osobiście (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Ośrodka)

 

 

Zapisz się na bezpłatne szkolenia prowadzone przez Internet

 

Ciąg dalszy zakazów

connection 4884862 1920          

W związku z ogłoszeniem kolejnych zakazów związanych z występowaniem koronawirusa informujemy, iż Ośrodek ZDZ w Węgorzewie zawiesza bezpośrednią obsługę klientów.

 

 

           Sprawy można załatwiać za pośrednictwem telefonu ( 87 427 2023, 605 545 327), poczty elektronicznej ( wegorzewo@zdz.bialystok.pl) lub poczty tradycyjnej lub umieszczać korespondencje w skrzynce na drzwiach.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zawieszamy zajęcia dydatyczne w szkole od 12.do 25 marca br. Słuchaczy prosi się o sprawdzanie zmian w planach nauczania na miesiac marzec i kwiecień.

Dyrektor szkoły

Małogrzata Ciunowicz

PRZYGOTOWANIE DO MATURY

MATURZYSTO

Chcesz perfekcyjnie przygotować się do matury?

Skorzystaj z naszej oferty

od 2.03.2020r. do 30.04.2020r.

organizujemy kurs przygotowujący do matury

Informacje i zapisy w:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W WĘGORZEWIE

11-600 WĘGORZEWO , ul. B. Prusa 8 (budynek internatu)

TEL.87 427 20 23

 

 

ZAPRASZAMY TEGOROCZNYCH I Z POPRZEDNICH LAT MATURZYSTÓW!!!!

Weryfikacja uprawnień energetycznych i gazowych.

 

WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ENERGETYCZNYCH I GAZOWYCH

GRUPA I, GRUPA II, GRUPA III

 

ZAPISY :

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UL. B.PRUSA 8

TEL. 87 427 20 23 LUB 605 545 327.

ZAPRASZAMY!!!!

 

RÓWNIEZ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH - BEZPŁATNE SZKOLENIE I EGZAMIN W ,RAMACH PROJEKTU " NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY".