Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

 

Cel szkolenia

 

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Szkolenie skierowane jest do

 

Kurs przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dodatkowo zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391),kandydaci na kurs pedagogiczny powinni posiadać tytuł zawodowy, tytuł robotnika wykwalifikowanego, dyplom ukończenia studiów lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

 

Sposób realizacji szkolenia

 

Szkolenie realizowany będzie w formie zdalnej. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem. Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbywać się będzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie drogą internetową omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

 

Program szkolenia

 

Program kursu opracowano zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391).

Szkolenie instruktora uwzględnia zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin.

 

Prowadzący szkolenie

 

Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, pedagoga i metodyka.  Wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe, kwalifikacje pedagogiczne oraz  doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Czas  trwania kursu

 

Łączny wymiar kursu instruktora obejmuje 48 godzin,  w tym: zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki - 40 godz. oraz umiejętności dydaktyczne - 8 godz.

Co oferujemy?

 

W ramach szkolenia pedagogicznego zapewniamy:

 • zajęcia przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) wraz z suplementem
 • kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu (kod zawodu: 232001)

Cena

 Koszt kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wynosi 800,00 zł.

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.
 • egzamin

Zapisy i informacje

 

Zapisy prowadzone są telefonicznie, mailowo lub osobiście:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie
ul. Bolesława Prusa 8, tel. 87 427 2023
wegorzewo@zdz.bialystok.pl

 

Weryfikacja uprawnień: PALACZ, SEP, GAZ

SEP GAZ PALACZweg

               Najbliższe planowane terminy egzaminów weryfikacji uprawnień

 

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r.,  sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie:

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

 

Grupa 2.Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW. wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy. wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

 

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwo gazowe

 

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdalniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu. rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

Informujemy, że świadectwa kwalifikacyjne wydawane w terminie od 21 czerwca 2003r. do 3 maja 2005r. jako uprawniania bezterminowe, zachowują ważność do dnia 3 maja 2010r., zgodnie z artykułem 16 (Dz. U. Nr 62 poz.552) z dnia 4 marca 2005r.

 

Zapisy i informacje

 

Zapisy prowadzone są telefonicznie, mailowo lub osobiście:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie
ul. Bolesława Prusa 8, tel. 87 427 2023
wegorzewo@zdz.bialystok.pl

 

 

 

Kurs Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

indeks

Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych

Szkolenie skierowane jest do

 

Uczestnikiem kursu jest osoba która:

- ukończyła 18 lat

-  posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

- która chce przekwalifikować się i znaleźć zatrudnienie na stanowisku palacza

- każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Prowadzący

 

Wykładowca  z wieloletnim  doświadczeniem, wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia i przygotowanie pedagogiczne.

Czas  trwania kursu

 

Szkolenie rozpocznie się w dniu 23.08.2022r, a zakończy się w dniu 2 września.

Program szkolenia obejmuje 55 godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Cena

 

Kurs: 700,00 zł

Egzamin: 301,00 zł

Zapisy i informacje

 

Opiekun szkolenia:

Małgorzata Ciunowicz

m.ciunowicz@zdz.bialystok.pl

tel. 605 545 327

Dodatkowy nabór na projekt

front PersWM19

  Projekt jest skierowany do osób, które:

-  ukończyły 30+

- ukończyły  50+

- niepełnosprawnych

- biernych, długotrwale bezrobotnych ( niezarejestrowanych w PUP)

- pracujących (na najniższą krajową 2800 brutto)

 

Oferujemy szkolenia:

 • Stylizacja paznokci
 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Uprawnienia SEP
 • Wózki jezdniowe
 • Dostawca – magazynier z wózkami

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy PER.pdf

US-7.pdf

 

Punkt Rekrutacyjny w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Węgorzewo, ul. B.Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23.

Bezpłatne szkolenia dla niepracujących lub pracujących za najniższa krajową

kalendarzChcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

 

Zdobyć nowe uprawnienia i umiejętności?

 

Jesteś niepracujący?

 

A może pracujesz, ale za najniższą krajową?

 

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU I SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH SZKOLEŃ.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie

ul. B. Prusa 8

11-600 Węgorzewo

tel.: 87 4272023

wegorzewo@zdz.bialystok

Zapraszamy na szkolenie:

 • Pracownik ds. kadrowych i płacowych
 • Pracownik administracyjno biurowy
 • Operator wózka jezdniowego
 • Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)
 • Stylizacja paznokci
 • Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektryczne o napięciu do 1 kV
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
 • Obsługa suwnic
 • Opiekun osób starszych i zależnych
 • Operator podnośnika
 • Operator przenośnych żurawi HDS
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Nauczanie zdalne LO dla Dorosłych

zdalnie

Zajęcia odbędą się zgodnie z planem lekcji.

Każdy nauczyciel wyślę do Państwa na emaila wiadomość z informacją w  jaki sposób odbędą się zajęcia.