Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe - 14 grudnia

Bez tytułu

 

14 grudnia 2018 rozpoczynamy szkolenie w zakresie obsługi kas fiskalnych i inne urządzenia sklepowe.

 Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu sprzedawcy  w   placówkach handlowych.

Program szkolenia:

 •     regulacje prawne użytkowania kas fiskalnych
 •     obsługa kas fiskalnych
 •     obsługa urządzeń sklepowych wspomagających sprzedaż       

  Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursanci otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Koszt szkolenia - 250,00 zl.

Serdecznie zapraszamy.

Projekt "Twój Cel Praca"

artykul twoja praca

„Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego”

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Projekt skierowany jest do 10 osób (4 kobiet i 6 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących podregion ełcki.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

 • osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne

W ramach projektu realizowana jest:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (10 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

 • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin udziału w projekcie.

PROJEKT MŁODZI I AKTYWNI

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

                                                                                                               Projekt jest skierowany do osób które":

- są w wieku 15-29 latMłodzi

- są biernych zawodowo lub bezrobotnych

- mieszkaja w podregionie ełckim

w ramach projektu  oferujemy: indywidualne doradztwo, poradnictwo zawodwe, wsparcie psychologiczne, atrakcyjne szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przesiębiorstwach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

 • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

 

Formularz_zgłoszeniowy

Regulamin udziału w projekcie

 

Projekt POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne III edycja

dotacja na założenie działalności Kopia„POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja”

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Projekt jest skierowany do osób które"

- zamieszkują na terenie powiatów: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski,

- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakłądu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu,

- osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

w ramach projektu  oferujemy: poradnictwo zawodwe, atrakcyjne szkolenia, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przesiębiorstwach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY! TEL.: 87 427 2023

Rekrutacja: Węgorzewo, ul. Jasna 1/10, tel. 87 427 2023 

REKRUTACJA

 

2 listopad 2018

Informujemy, że w piątek 2.11.2018r, Ośrodek Kształcenia Zawodowego będzie zamknięty.

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
realizuje projekt:

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

link do projektu:

http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1077-mlodzi-i-aktywni-kompleksowe-wsparcie-osob-biernych-zawodowo-do-29-roku-zycia-ii-edycja.html

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Zapraszmy

Piątek 19.10.2018r.

Sekretariat tego dnia będzie otwarty od godziny 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

Dotacje na start - Ostatni nabór wniosków

http://wegorzewo.zdz.bialystok.pl/images/wizualizacja_1.jpg

Rekrutację planujemy zakończyć 30 września 2018r.

Czasu jest bardzo mało!!!

Dokumenty należy składać w biurze Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie,

ul. B.Prusa 8, 11-600 Węgorzewo

osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Regulamin i druki do pobrania na stronie www.zdz.bialystok.pl zakładka projekty realizowane.

Nabór na nowy rok szkolny 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH

3 LETNIE - NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM,

8-KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LUB ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 8-klasowej szkoły podstawowej, szkoły zawodowej,
 • podanie o przyjęcie do szkoły(druk na stronie internetowej: www.szkolyzdz.pl 
 • 3 fotografie podpisane

Warunki rekrutacji:

Rekrutacja odbywa sie poprzez złozenie kompletu dokumentów do 15 września 2018 r. do sekretariatu szkoły : ul. B.Prusa 8.

 

Do szkoły przyjmowane sa oosoby, które maja ukończone 18 lat.

ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KTÓRZY MAJA MOZLIWOŚĆ PRZYJĘCIA OD RAZU NA SEMEESTR III, CO DAJE 2-LETNI CYKL KSZTAŁCENIA.