Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

images

W związku z wejściem w życie nowego Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz. U.  z 2018 poz. 2140

§ 21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dostosowanie do wymagań znowelizowanego rozporządzenia , w terminie do 01.03.2019r

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia wg wzoru Rozporzadzenia MEN.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. B.Prusa 8

11-600 Węgorzewo

tel. 87 4272023

www.zdz.bialystok.pl/wegorzewo    e-mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl 

Bezpłatne szkolenia

kalendarz1
 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie prowadzi nabór do projektów "Młodzi i aktywni – II Edycja do 29 roku życia" i „Twój Cel-PRACA  od 30 do 49 roku życia",    na następujące szkolenia:
 1. Prawo jazdy kat. B
 2. Prawo jazdy kat. C, E, C+E i kwalifikacje zawodowe wstępne i przyśpieszone
 3. Kierowca operator wózków jezdniowych i Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
 4. Kurs na koparko ładowarki
 5. Opiekun osób starszych + ECDL
 6. Specjalista ds. kadr i płac + ECDL
 7. Księgowość wspomagana komputerem + ECDL

Zapraszamy do zapisów.

    

 

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
realizuje projekt:

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

link do projektu:

http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1077-mlodzi-i-aktywni-kompleksowe-wsparcie-osob-biernych-zawodowo-do-29-roku-zycia-ii-edycja.html

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Zapraszmy

Projekt "Twój Cel Praca"

artykul twoja praca

„Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego”

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Projekt skierowany jest do 10 osób (4 kobiet i 6 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących podregion ełcki.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

 • osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne

W ramach projektu realizowana jest:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (10 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

 • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin udziału w projekcie.

PROJEKT MŁODZI I AKTYWNI

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

                                                                                                               Projekt jest skierowany do osób które":

- są w wieku 15-29 latMłodzi

- są biernych zawodowo lub bezrobotnych

- mieszkaja w podregionie ełckim

w ramach projektu  oferujemy: indywidualne doradztwo, poradnictwo zawodwe, wsparcie psychologiczne, atrakcyjne szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przesiębiorstwach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

 • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

 

Formularz_zgłoszeniowy

Regulamin udziału w projekcie

 

Projekt POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne III edycja

dotacja na założenie działalności Kopia„POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja”

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Projekt jest skierowany do osób które"

- zamieszkują na terenie powiatów: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski,

- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakłądu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu,

- osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

w ramach projektu  oferujemy: poradnictwo zawodwe, atrakcyjne szkolenia, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przesiębiorstwach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY! TEL.: 87 427 2023

Rekrutacja: Węgorzewo, ul. Jasna 1/10, tel. 87 427 2023 

REKRUTACJA

 

2 listopad 2018

Informujemy, że w piątek 2.11.2018r, Ośrodek Kształcenia Zawodowego będzie zamknięty.

Piątek 19.10.2018r.

Sekretariat tego dnia będzie otwarty od godziny 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

Dotacje na start - Ostatni nabór wniosków

http://wegorzewo.zdz.bialystok.pl/images/wizualizacja_1.jpg

Rekrutację planujemy zakończyć 30 września 2018r.

Czasu jest bardzo mało!!!

Dokumenty należy składać w biurze Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie,

ul. B.Prusa 8, 11-600 Węgorzewo

osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Regulamin i druki do pobrania na stronie www.zdz.bialystok.pl zakładka projekty realizowane.