DOTACJE NA START - III Edycja

Dotacje IIIed wizualizacja Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie

w okresie 01.03.2020 – 31.07.2022
realizuje projekt:

"Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej
III edycja"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników projektu

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap - indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (1h/osobę)

2. Wsparcie szkoleniowe dla 70 os:

- grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (5grup*śr.14osób*30h)

- indywidualne szkolenie specjalistyczne w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji wraz z  biznesplanem i innymi załącznikami oraz Wniosku o przyznanie finans owego wsparcia pomostowego (3h/osobę)

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł netto dla 62 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł netto dla 62 osób przez okres 12 m-cy.

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 47 osób niepracujących i 23 osób pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki lub piski do końca VII 2022r., prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 62 z nich.

Projekt skierowany jest do 70 osób (35 kobiet i 35 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski tj. 28 os.bezrobotnych, 19 os.biernych zaw., 23 os.pracujące, w tym:
- 23 osoby bezrobotne i 19 osób biernych zawodowo, w wieku 30lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają jeden z poniższych warunków:

 •  są po 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  są osobami z niepełnosprawnościami,
 •  są długotrwale bezrobotne,
 •  są osobami o niskich kwalifikacjach,

-5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach

-23 osoby pracujące wieku 30lat i więcej tj.:

 • osoby pracujące, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600,00zł) w miesiącu poprzedzajacym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowie/ umowach krótkoterminowych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Wartość projektu ogółem wynosi 2 527 061,75 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 2 148 002,48 zł.

REKRUTACJA:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają więcej niż 30lat, zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. warmińsko - mazurskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkują powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, w tym:

- 23 osoby bezrobotne i 19 osób biernych zawodowo, w wieku 30lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają jeden z poniższych warunków:

 •  są po 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  są osobami z niepełnosprawnościami,
 •  są długotrwale bezrobotne,
 •  są osobami o niskich kwalifikacjach,

-5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach

-23 osoby pracujące wieku 30lat i więcej tj.:

 • osoby pracujące, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600,00zł) w miesiącu poprzedzajacym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowie/ umowach krótkoterminowych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dotacji?

Przede wszystkim przed zapisaniem się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Następnie należy złożyć odpowiedni Formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ REKRUTACYJNY Z OŚWIADCZENIAMI

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny), za pośrednictwem kuriera/poczty, mailem:

 

w jednym z Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek - piątek : 8:00 - 16:00

 

Węgorzewo – ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo, Tel. 87 427-20-23, mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl