Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenia dla osób powyżej 30 roku życia

KwalifikacjeWM20 zdjęcie z logoStraciłeś właśnie pracę
lub zamknąłeś działalność gospodarczą?

A może chcesz podnieść kwalifikacje,
aby polepszyć swoją sytuację w firmie?

Dla nas nie ważny jest powód.
Najważniejsze są chęci do pracy
i podnoszenia kwalifikacji.

 

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które:

 1. zamieszkują subregion ełcki, tj. z powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego
 2. mają ukończony 30 rok życia
 3. należą do jednej z następujących grup:
  1. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • osoby długotrwale bezrobotne
   • powyżej 50 roku życia
   • kobiety
   • osoby o niskich kwalifikacjach
   • osoby niepełnosprawne
  2. osoby pracujące spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
   • pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Co oferujemy w ramach udziału w projekcie?

Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie psychologiczno-doradcze
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Bezpłatne szkolenia zawodowe (obecnie realizowane w formie zdalnej)
 4. 3-miesieczne staże u lokalnych pracodawców dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo

Uwaga: W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz wprowadzeniem stanu epidemii, w chwili obecnej wszystkie spotkania z doradcą oraz szkolenia zawodowe odbywać się będą w sposób zdalny, tj. poprzez organizację konferencji internetowych. O możliwości prowadzenia wsparcia bezpośrednio w naszym Ośrodku, poinformujemy niezwłocznie.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziane jest:

 • Stypendium stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe8,84 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • ubezpieczenie NNW

W momencie realizacji szkoleń stacjonarnie, uczestnicy będą mogli starać się o zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z bezpłatnych szkoleń?

Przede wszystkim przed zapisaniem się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Następnie należy złożyć odpowiedni Formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BEZROBOTNI/BIERNI ZAWODOWO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACUJĄCY

Dodatkowo do formularzy należy dołączyć:

 1. osoby bezrobotne/bierne zawodowo:
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy,
  • oświadczenie uczestnika o statusie osoby długotrwale bezrobotnej - jeśli dotyczy,
  • kserokopię dokumentów potwierdzających niskie kwalifikacje -jeśli dotyczy
 2. osoby pracujące:

Na chwilę obecną ww. dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną
 • e-mailem (skan)
 • poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku Ośrodka
 • osobiście (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Ośrodka)

 

 

Zapisz się na bezpłatne szkolenia prowadzone przez Internet