Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Projekt POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne III edycja

dotacja na założenie działalności Kopia„POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja”

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Projekt jest skierowany do osób które"

- zamieszkują na terenie powiatów: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski,

- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakłądu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu,

- osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

w ramach projektu  oferujemy: poradnictwo zawodwe, atrakcyjne szkolenia, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przesiębiorstwach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY! TEL.: 87 427 2023

Rekrutacja: Węgorzewo, ul. Jasna 1/10, tel. 87 427 2023 

REKRUTACJA